Ulga na sponsoring – sport i kultura

Ustawa Polski Ład zawiera różne ulgi podatkowe dla przedsiębiorców i jedną z nich jest ulga na sponsoring możliwa dla przedsiębiorców angażujących się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) np. w sport.

Odliczenia dokonuje się od kosztów poniesionych na działalność:

  1. sportową
  2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:
• z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
• z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT
W praktyce ulga pozwala rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:
  • 100% jako koszt uzyskania przychodów – w rozliczeniu danego miesiąca
  • 50% jako odliczenie w ramach ulgi – w zeznaniu rocznym (składając informację wg ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów polegających odliczeniu).
Obszary wsparcia w ramach ulgi CSR
Działalność sportowa – koszty uzyskania przychodów poniesione na finansowanie:
1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy; zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie klub sportowy, to klub działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych, w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku;
2) stypendium sportowego;
stypendium sportowe to finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
3) imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; masowa impreza sportowa to impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo
sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na:
a) stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;
b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.