Polski Ład 2.0 dla przedsiębiorców

Zmiany dla przedsiębiorców w przepisach od 1 lipca 2022 roku – NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU.

W związku ze zmianą skali podatkowej (obniżenie stawki podatku z 17% na 12%), która ma dotyczyć opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r., uchwalona przez Sejm nowelizacja umożliwia zatem podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponowny wybór skali podatkowej.
Nie będzie możliwości zmiany na ryczałt lub podatek liniowy – tylko podatnicy, którzy obecnie są opodatkowani ryczałtem lub podatkiem liniowym będą mogli zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową.
1. Przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej 
Zmiana stawki podatku z 17% na 12% powoduje obniżenie kwoty zmniejszającej podatek.
Kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł i chcąc ją przeliczyć na podatek otrzymujemy obecnie 30.000 x 17% = 5.100,- kwoty zmniejszającej podatek.
Po zmianie przepisów, kwota zmniejszająca podatek wynosi 30.000 x 12% = 3.600,-
W zeznaniu rocznym za 2021 rok będzie kumulacja usunięcia ulgi dla klasy średniej (jeżeli była początkowo liczona), obniżenia podatku i tym samym obniżenia kwoty zmniejszającej podatek.

2. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym

Działalności, które opodatkowane są podatkiem liniowym, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych dochodów. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. 
Zatem podatnicy będą mogli podjąć decyzję co do formy opodatkowania tych dochodów w okresie tworzenia zeznania rocznego tj. od 01/01/2023 do 02/05/2023 r.
Uwaga!
Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-36L to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej. 
Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać zaliczki należne od dochodów osiągniętych w 2022 r. na dotychczasowych zasadach. Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej. 
Ważne!
Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku! Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym, to ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. 
Zatem podatnik, który również w 2023 r. nie będzie chciał stosować podatku liniowego, będzie musiał w ustawowym terminie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – dwie możliwości dla podatników

  • Zmiana formy opodatkowania po zakończeniu roku
Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z działalności gospodarczej które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą mogli po zakończeniu 2022 r. dokonać wyboru skali podatkowej dla opodatkowania tych przychodów. 
Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach. Ryczałt należny za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r.
Zatem czas na podjęcie decyzji o formie rozliczenia będzie w okresie zeznań rocznych t.j. od 1/01/2023 do 2/05/2023 r. Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-28, w którym wykaże przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej dla opodatkowania tych samych przychodów!
Podatnicy, którzy dokonają wyboru skali podatkowej w zeznaniu PIT-36, należny i wpłacony ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za poszczególne miesiące albo kwartały 2022 r. wykażą jako zaliczki miesięczne albo kwartalne. Podatnicy nie będą więc obowiązani do wyliczania należnych w 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.
W zeznaniu PIT-36 podatnicy wykażą dochód z działalności gospodarczej obliczony na zasadach obowiązujących podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów. Oznacza to, że podatnicy obowiązani będą zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wpisać wartość remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r. 
W tym wypadku również decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. dotyczyć będzie tylko tego roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. 
  • Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku
W przypadku ryczałtowców możliwa będzie także zmiana formy opodatkowania w trakcie roku! Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z działalności gospodarczej, które przed 1 lipca 2022 r. opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą również mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 
Podatnicy, którzy złożą takie oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r., oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.
Uwaga!
Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36. 
Kolejna istotna zmiana to możliwość odliczenia składki zdrowotnej na pewnych warunkach – zależnych od formy opodatkowania. Kto tutaj może ‘coś’ zyskać? 
  • przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej, mają roczny limit odliczenia 19% zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie podatku
  • przedsiębiorcy rozliczający się na podatku liniowym, mają roczny limit odliczenia w wysokości 8.700 zł zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie dochodu do opodatkowania
  • przedsiębiorcy rozliczający się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, mają roczny limit odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej, jako pomniejszenie podatku
  • przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej NIE mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Reasumując, zmiany są na różnych polach i zależne od formy opodatkowania, dlatego wykonując zeznanie roczne do 2 maja 2023 roku, będzie trzeba bardzo dokładnie przeanalizować sytuację i przeliczyć co bardziej opłaca się przedsiębiorcom, gdyż każdy to indywidualny przypadek.


Podstawa prawna:
art. 14-17 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2186)