Zmiany w VAT 2021 faktura korygująca

Nie samymi tarczami żyją przedsiębiorcy… 😉 
Nowy rok przeważnie obfituje w nowe przepisy. Tym razem zagłębiamy temat faktur korygujących.
Do tej pory zasada przy fakturach korygujących była następująca: zawsze istotne było potwierdzenie otrzymania korekty ze wskazaniem daty. Najlepiej, aby faktura korygująca była doręczona listownie za potwierdzeniem odbioru…
Ujęcie korekty zależało od przyczyny korekty – oczywista pomyłka wymagała ujęcia korekty wg pierwotnego zdarzenia. A powód, który okazywał się po wykonaniu usługi wskazywał na ujęcie korekty wg daty wystawienia.
Natomiast w 2021 roku zmieniły się zasady korygowania ‘in minus’ tzn. faktur korygujących zmniejszających przychód w związku:
• z udzieleniem po dokonaniu sprzedaży obniżki lub opustu ceny,
• ze zwrotem towarów lub opakowań,
• ze zwrotem nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
• z pomyłkowym wykazaniem na fakturze kwoty podatku wyższej niż należna.
Żeby nie było tak łatwo, bieżący rok jest przejściowy… Także wystawione faktury korygujące ‘in minus’ w 2021 roku mogą być stosowane po ‘staremu’ jeżeli zostało zawarte porozumienie pomiędzy dwiema stronami – przed wystawieniem faktury korygującej. Po co najmniej 3 miesiącach postanowień można dokonać rezygnacji i rozliczać korekty wg nowych przepisów. 
Nowe przepisy mają służyć temu, aby zarówno sprzedawca, jak i nabywca rozliczył fakturę w tym samym momencie. Niestety wymaga to większego zaangażowania  i dodatkowych formalności.
Sprzedawca ma obowiązek do faktur korygujących posiadać dokumentację potwierdzającą:
uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla
dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały
spełnione,
• wystawiona faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
Powyższa dokumentacja powinna zostać skompletowana w miesiącu wystawienia faktury korygującej.
Także rozliczając fakturę korygującą ‘in minus’ w dniu wystawienia dokumentu, będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) z posiadanej dokumentacji wynika, że uzgodnienie z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki
obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług, tj. z dokumentacji wynika, że nabywca wie, że doszło (lub wie w jakich sytuacjach będzie dochodzić) do zmiany warunków transakcji skutkujących zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia,
2) z posiadanej dokumentacji wynika również, że warunki te zostały spełnione na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego, tj. doszło do zrealizowania przesłanek warunkujących pomniejszenie kwoty podatku należnego oraz
3) faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia z nabywcą
towaru lub usługobiorcą warunku obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub
świadczenia tych usług oraz w zakresie spełnienia tych uzgodnionych warunków.
Nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla obniżenia podstawy opodatkowania i podatku
należnego stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i
wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.
Doprecyzujmy kwestię nabywcy faktury korygującej – zgodnie z nowymi regulacjami nie moment otrzymania faktury, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania determinuje obowiązek korekty VAT naliczonego!
Pojawia się jeszcze pytanie, czy w celu potwierdzenia uzgodnienia warunków transakcji strony powinny dysponować szczególnymi dokumentami?
MF w uzasadnieniu do projektu wymieniło przykładowo, jakie dokumenty mogą potwierdzać
prawo do korekty. Są to:
• dokumenty handlowe, w tym aneksy do umów,
• korespondencja handlowa, w tym e-maile,
• dowody zapłaty,
• kompensaty itp.,
które potwierdzają, że obie strony transakcji znają i akceptują nowe, zmienione warunki transakcji.
Z uzasadnienia do projektu wynika, że gdy podatnik nie będzie dysponował dokumentacją, może
obniżyć VAT tylko na podstawie faktury korygującej, pod warunkiem że uzyska potwierdzenie jej odbioru.
Odnośnie faktur korygujących ‘in plus’ – dodany art. 29 a ust. 17 ustawy o VAT – potwierdza dotychczasową praktykę czyli zwiększania przez sprzedawców podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym powstania przyczyny korekty. 
Natomiast w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie to może być dokonywane nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje (zob. dodany art. 29 a ust. 18 ustawy o VAT).
W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienia pomiędzy kontrahentami. 
Dla przypomnienia:

  1. Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej, to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna;
  2. W sytuacji, gdy korekta jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży (przykładowo zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania), korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym wystawiono fakturę korygującą. 
    Taki przypadek będzie miał miejsce, gdy w fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości, natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej;
  3. Późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej, stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres, w którym została wykazana faktura pierwotna.
Ponadto, dla sprzedawcy faktury korygującej ‘in plus’ są ustalone warunki rozliczenia dokumentu. Natomiast dla nabywcy nie przewidziano szczególnych zasad rozliczenia faktury korygującej – nabywca rozlicza fakturę korygującą ‘in plus’ w momencie otrzymania dokumentu.
Resumując:
  • w 2021 r. podatnicy mają wybór, czy faktury korygujące “in minus” rozliczają na nowych czy na dotychczasowych zasadach.
  • Rozliczenie na dotychczasowych zasadach jest możliwe pod warunkiem uzgodnienia tego z kontrahentem na piśmie przed wystawieniem mu pierwszej faktury korygującej w 2021 r.
  • Sprzedawca, który nie zawrze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT należny w miesiącu wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem że do końca miesiąca zgromadzi wymaganą dokumentację i zostaną spełnione warunki w niej wskazane.
  • Nabywca, który nie podpisze uzgodnienia z danym kontrahentem, będzie obniżał VAT naliczony w rozliczeniu za miesiąc uzgodnienia warunków obniżenia VAT, gdy ich spełnienie nastąpi w tym samym okresie rozliczeniowym.
  • Faktury korygujące “in plus” rozliczamy w zależności od tego, kiedy powstała przyczyny ich wystawienia.