Tarcza 7.0 ruszyła

 

Kolejne wsparcie w związku z COVID ruszyło. Przedstawiamy tarczę 7.0. czyli wsparcie z ZUS w kwestii umorzenia składek oraz otrzymania ponownego świadczenia postojowego.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS – za 01/2021 lub 12/2020 + 01/2021

Zwolnienie tylko za styczeń br dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Zwolnienie za grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. dotyczy przedsiębiorców, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:
49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,
55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z -przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z – działalność fotograficzna,
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A – nauka języków obcych,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D – działalność paramedyczna,
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z – działalność muzeów,
93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod nie obowiązuje i został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Kolejnym warunkiem kwalifikującym zwolnienie z opłacenia składki ZUS jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Aby uzyskać zwolnienie, należy być zgłoszonym, jako płatnik składek ZUS przed dniem 1.11.2020 r. oraz złożyć deklaracje za styczeń 2021 r.

Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RDZ-B7 najpóźniej do 31.03.2021 r.


PONOWNE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – również  można otrzymać 1-2 razy!

Jednorazowe świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

47.71.Z – sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z – sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z – sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

Dwukrotne świadczenie postojowe dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy na dzień 30.11.2020 r. jako przeważające PKD mieli:

49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

55.10.Z -hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B – ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z – pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z – działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z – działalność fotograficzna,
77.21.Z – wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A – działalność agentów turystycznych,
79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C – pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z – pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z – pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A – nauka języków obcych,
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z – w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D – działalność paramedyczna,
90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z – działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z – działalność muzeów,
93.11.Z – działalność obiektów sportowych,
93.13.Z – działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z – pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z – działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj.:
93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.04.Z – działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
96.01.Z – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.


Kolejnym warunkiem kwalifikującym otrzymanie  świadczenia  postojowego jest spadek przychodów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Otrzymanie kolejnego świadczenia postojowego jest dla tych,  którzy choć raz otrzymali już świadczenie oraz są zgłoszeni, jako płatnik składek ZUS tylko z działalności gospodarczej! 

Ostatnią formalnością to złożenie przez PUE ZUS wniosku RSP-DD7.

!!!! Świadczenie postojowe z tarczy 7.0. jest rozpatrywane, jako pozostały przychód z działalności! Także zwiększenie przychodów wpłynie na podatek dochodowy.

Źródło: www.zus.pl