JPK_VAT zamiast deklaracji VAT


Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT 
Z dniem 1 października 2020 r. mają wejść w życie przepisy dotyczące nowego dokumentu elektronicznego o znanej nazwie JPK_VAT, który ma być połączeniem deklaracji VAT-7/VAT-7K i jednocześnie informacji o ewidencji VAT. 

1. Dwa warianty nowego pliku JPK_VAT 

Nadal będzie możliwość rozliczania się za okres miesięczny lub kwartalny. W związku z tym Ministerstwo Finansów zapowiada, że obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT, tj.: 

 • JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, oraz 
 • JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie. 

2. Dane wykazywane w nowym pliku JPK_VAT 

Nowy plik JPK_VAT składać się będzie z części.: 

 • deklaracyjnej, która zastąpi obecnie składane deklaracje VAT-7/VAT-7K
  (dane będą podobne, jak w dotychczasowych deklaracjach VAT-7/VAT-7K)
 • ewidencyjnej, która zastąpi obecnie przesyłany plik JPK_VAT
  (przekazywane dane będą podzielone w trzech grupach ewidencyjnych. Narzucony zostaje obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami literowymi i liczbowymi).
3. Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT 
Dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – 
oznaczenia od „11” do „13”.
Na sprzedawcach będzie ciążył obowiązek oznaczania niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi.
Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać oznaczeń, o których mowa, w przesyłanych plikach JPK_VAT. 
Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT są następujące:
„01” – napoje alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie) 
„02” –  towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT
„03” – olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,  oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,  preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją 
„04” – wyroby tytoniowe, susz tytoniowy oraz płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 
„05″ – odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające czy odpady szklane) 
„06” – urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich wymienione w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo czy aparaty fotograficzne) 
„07” – pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 
„08” – metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. artykuły jubilerskie czy odpady i złom metali nieszlachetnych) 
„09” – leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne 
„10” – budynki, budowle i grunty 

„11” – usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
„12” – usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
„13” – usługi transportowe i gospodarki magazynowej 

4. Oznaczenia literowe w nowym pliku JPK_VAT 
Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony również zostanie obowiązek oznaczania niektórych transakcji. Dotyczyć to będzie przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy. 

Oznaczenia literowe w nowym pliku JPK_VAT – Transakcje sprzedażowe: 

SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT 
EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT 
TP – transakcji dokonywane przez podatników, między którymi istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT 
TT_WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów dokonywane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT 
TT_D – dostawy towarów poza terytorium kraju dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy o VAT 
MR_T – świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT 
MR_UZ – dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT 
I_42 – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) 
I_63 – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów następujące po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) 
B_SPV – transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT 
B_SPV DOSTAWA – dostawy towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT 
B_MPV PROWIZJA- świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT 
MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

Oznaczenia literowe w nowym pliku JPK_VAT – Transakcje zakupowe: 
IMP – import towarów, w tym import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT 

MPP – transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

4. Obowiązek wskazywania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupu

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia, które trzeba będzie oznaczać specjalnymi oznaczeniami literowymi. 

Oznaczenia dla dowodów sprzedaży:
„RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących 
„WEW” – dokument wewnętrzny 
„FP” – faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT 

Oznaczenia dla dowodów nabycia:

„VAT RR” – faktura VAT RR
„WEW” – dokument wewnętrzny 
„MK” – faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową 

„MPP” – transakcji objęte mechanizmem podzielonej płatności 
„IMP” – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
5. Likwidacja załącznika VAT-ZD

Wprowadzeniu nowego pliku JPK_VAT towarzyszyć będzie likwidacja załącznika VAT-ZD załączanego obecnie do deklaracji VAT-7/VAT-7K przez podatników korzystających z tzw. ulgi na złe długi. W zamian podatnicy korzystający z tej ulgi zaznaczać będą odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT. 

Przykład: 
W grudniu 2020 r. czynny podatnik VAT składający miesięczne deklaracje VAT będzie chciał skorzystać z ulgi na złe długi. W celu skorzystania z tego prawa podatnik, między innymi, obowiązany będzie zaznaczyć odpowiednie pole wyboru w nowym pliku JPK_VAT przesyłanym za listopad 2020 r. (a nie – jak rzecz miałaby się w obecnym stanie prawnym – sporządzając i załączając do deklaracji VAT-7 załącznik VAT-ZD). 

6. Przesyłanie nowego JPK_VAT 

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie wybranym sposobem droga elektroniczną: 

 • za pośrednictwem bezpłatnego programu e-mikrofirma
 • przy użyciu bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0
 • za pośrednictwem umożliwiającego to programu księgowego lub aplikacji
 • za pośrednictwem e-bramki JPK_VAT. 

Ministerstwo Finansów zapowiada, że nowy plik JPK_VAT będzie można podpisywać: 

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE)
 • profilem zaufanym
 • danymi autoryzującymi. 

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). 

7. Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT 

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie w dotychczasowych terminach przewidzianych dla składania deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz przesyłania obecnych plików JPK-VAT. 

Podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne, nowy plik JPK_VAT obowiązani będą przesłać za październik br w terminie do 25 listopada 2020 r. 

Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne: 

 • za pierwszy i drugi miesiąc kwartału (październik i listopad br) przesyłać będą nowe pliki JPK_VAT jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT, 
 • za ostatni miesiąc kwartału (grudzień br) mają przesyłać nowe pliki JPK_VAT z wypełnionymi obiema częściami (dotyczącą ewidencji VAT, jak i z wypełnioną częścią dotyczącą deklaracji VAT).

8. Stosowanie nowych przepisów 

Wszyscy czynni podatnicy podatku VAT będą musieli przesłać pierwszy nowy plik JPK_VAT za październik 2020 r. 

Nie zmienią się zasady składania deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) ani pozostałych deklaracji podatkowych w zakresie VAT (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D). 

9. Kary za błędy w ewidencji 

Informacje znajdujące się w nowym pliku JPK_VAT, mają dla fiskusa istotne znaczenie, ponieważ mają służyć zautomatyzowanemu wykrywaniu nieprawidłowości w rozliczaniach VAT. Dlatego też muszą być rzetelnie sporządzone. 

Z nowych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prześle ewidencję (JPK_VAT) zawierającą błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości rozliczeń, to fiskus wezwie do usunięcia  nieprawidłowości w terminie 14. dni od otrzymania stosownego wezwania. 

Jeśli podatnik błędów nie poprawi, to zostanie na niego nałożona (decyzją) kara pieniężna w wysokości 500 zł za każde uchybienie.

Podstawa prawna: 
– art. 99 oraz art. 109 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
– rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, 
– art. 28 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.