wynagrodzenie z umowy o pracę

Wynagrodzenie z umowy o pracę może mieć kilka czynników, które wpływają na otrzymywaną pensję. Poniżej wyjaśniamy kilka najpopularniejszych czynników, które wpływają na wynagrodzenie.

Zacznijmy jednak od wynagrodzenia zasadniczego.
Wynagrodzenie zasadnicze to wynagrodzenie brutto wynikające z umowy o pracę pomniejszane o liczbę godzin urlopu wypoczynkowego (który może być oddzielną pozycją na liście płac), zwolnienia lekarskiego, i zwiększane o wypracowane składniki, np. nadgodziny.

Nadgodziny 100% – jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin:

a) w nocy,
b) w niedziele i święta nie będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
d) za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości określonej.
Nadgodziny 50% – jest to dodatek do przepracowanych nadgodzin przypadających w każdym innym dniu, niż określone w pkt a–c powyżej (nadgodzin 100%).
Ujmowany raczej oddzielnie na liście płac, a nie z wypracowanymi nadgodzinami (ujętymi w wynagrodzeniu zasadniczym).
Dodatek liczony jest ze składników:
– zmiennych – otrzymanych w danym miesiącu (premia) dzielony przez liczbę godzin tego miesiąca
– wynagrodzenia brutto z umowy o pracę – dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpiły nadgodziny.

Wynagrodzenie urlopowe, liczone jest z:
– wynagrodzenia brutto z umowy o pracę – dzielonego przez liczbę dni miesiąca, w którym wystąpił urlop.
– zmiennych – otrzymanych w ostatnich 3 miesiącach (premie + dodatki za nadgodziny) poprzedzających miesiąc, w którym jest urlop – dzielony przez liczbę godzin roboczych z tych miesięcy
Dodatek nocny, jest to liczba godzin przepracowana na trzeciej zmianie pomnożona przez współczynnik, określana na podstawie wynagrodzenia minimalnego i liczby dni w miesiącu. Wysokość dodatku jest z góry określona na dany miesiąc – można zweryfikować je np tutaj.
Najlepiej liczyć z 4 miejscami po przecinku, aby dane były precyzyjne i zgodne z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.
Dodatek w postaci zwrotu za pranie. Może być to kwota okresowa czyli miesięczna, kwartalna lub roczna. Tutaj najczęściej jest stawka ryczałtowa, określona od razu.
Na koniec wspomnę o premii – jednakże tutaj chyba nie muszę się rozpisywać, gdyż sprawa jest jasna. Albo z góry ustalona kwota za pewnie osiągnięcia, albo uznaniowa. Może też być premia okolicznościowa (świąteczna, czy związana z urlopem wypoczynkowym)