Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT – od 01.09.2019 r. 

Weryfikacja kontrahenta stanowi jedną z przesłanek zachowania należytej staranności podatnika VAT. W celu ułatwienia weryfikacji kontrahenta od 1 września 2019 r. wejdzie w życie biała lista podatników zawierająca informacje o podatnikach VAT.

Będzie to baza zawierająca informacje o podatnikach VAT. Prowadzona przez szefa KAS w formie elektronicznej i aktualizowana w każdy dzień roboczy, raz na dobę. Będzie zawierała informacje z rejestrów dotyczących statusu podatników VAT oraz inne, w tym:

 • Nazwę firmy bądź imię i nazwisko
 • Numer służący do zidentyfikowania podmiotu na potrzeby podatku (o ile został on nadany) 
 • Numer REGON (o ile został on nadany) 
 • Numer PESEL (o ile podmiot posiada takowy) 
 • Numer w KRS (o ile został nadany) 
 • Adres siedziby 
 • Adres stałego prowadzenia działalności lub adresu zamieszkania gdy brak stałego miejsca prowadzenia działalności 
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery NIP lub numery PESEL 
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania 
 • Podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania 
 • Numery rachunków rozliczeniowych – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym 

Dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców
Wprowadzenie rejestru podatników ma na celu ułatwienie procesu weryfikacji kontrahentów, niemniej jednak – przed dokonaniem przelewu podatnik będzie zobowiązany do każdorazowego sprawdzenia, czy numer rachunku bankowego zgadza się z danymi opublikowanymi na białej liście podatników. Na tym jednak nie koniec.

W przypadku wykonania przelewów na rachunek bankowy inny, niż ten znajdujący się na białej liście podatników wydatek zostanie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów! Celem opisanego mechanizmu jest ograniczenie wpłat na prywatne rachunki bankowe przedsiębiorców oraz mobilizacja do płacenia metodą split payment.

Ponadto podatnicy będą ponosić odpowiedzialność solidarną ze sprzedawcą za zaległości podatkowe (do wysokości kwoty podatku związanego z tą transakcją)…

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej
Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy w ramach podatku VAT będzie możliwe w przypadku uiszczenia zapłaty za transakcję z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

Ponadto wyłączenie odpowiedzialności solidarnej (w tym również uniknięcie sankcji polegającej na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu wydatku przekraczającego 15 000 zł) będzie obowiązywało osoby, które w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu zawiadomią o zaistniałym fakcie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Kary – dodatkowy przychód
W przypadku gdy podatnik, na podstawie umowy zawartej z:

 • dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo
 • nabywcą towaru i usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywców towarów i usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, 

potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo w części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT, u podatnika ustala się przychód dniu zlecenia przelewu w takiej wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze. 

Baza podatników ma zacząć działać od 1 września 2019 roku tj. od momentu wejścia w życie ustawy. 
Sankcje w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz wyłączenia z kosztów podatkowych obowiązywać będą dopiero od 1 stycznia 2020 r.