Zatrudnienie nieletnich

Zatrudnienie nieletnich
Młodocianym, w rozumieniu kodeksu, jest osoba, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat oraz ukończyła szkołę podstawową / gimnazjum.
Rodzaj umowy jest dowolny – umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.
Nieletni pracownicy muszą wykonywać prace lekkie oraz nie mogą pracować ze substancjami szkodliwymi. Powinno być przedstawione świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu oraz pisemna zgoda na pracę rodzica lub opiekuna prawnego.
Praca nie może kolidować z zajęciami szkolnymi, a czas pracy zależy od wieku i wynosi 6-8 h dziennie w trakcie wakacji, a w trakcie roku szkolnego max 2h dziennie (12 h tygodniowo).
Tworząc grafik należy mieć na względzie:
  • 14 h przerwę w pracy wraz z porą nocną
  • 48 h nieprzerwanego odpoczynku obejmującego niedzielę
  • 30 min przerwy (w przypadku 4,5 h pracy na dobę).
Urlop przysługuje w wysokości 26 dni rocznie, uwzględniając ferie. W przypadku, gdy jest to pierwsza praca młodocianego, urlop w wysokości 12 dni należy się po przepracowaniu 6 m-cy.
Istnieje możliwość otrzymania refundacji kosztów zatrudnienia od Ochotniczych Hufców Pracy.

Należy pamiętać, żeby zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc do przystosowania się w pracy oraz prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

źródło: kodeks pracy art. 190-193.