wykonanie usługi budowlanej

Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego momentu wykonania usług budowlanych.

W dniu 2 maja 2019 r. TSUE wydał wyrok w sprawie Budimex S.A sygn. C-224/18, z którego wynika, że moment podpisania protokołu odbioru robót budowlanych lub budowlano-montażowych może wyznaczać moment wykonania usługi dla celów VAT, pod warunkiem: 
  • istnienia postanowień umownych przewidujących akceptację wykonanych robót w protokole odbioru, zwyczajowo przyjętym w danej branży (protokół odbioru powinien wynikać ze specyfiki gospodarczej i handlowej danego sektora),
  • ostatecznego określenia wysokości wynagrodzenia należnego usługobiorcy dopiero w protokole odbioru, tj. w przypadku braku możliwości jednoznacznego określenia wynagrodzenia przed jego podpisaniem. 

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) 31 maja 2019 r. umieściło na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl) komunikat w sprawie konsekwencji ww. wyroku TSUE.

MF poinformowało, że przedstawi stanowisko w sprawie ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA. Niemniej jednak uznało, że interpretacja ogólna Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r., nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych umożliwia realizację wytycznych wynikających z ww. wyroku TSUE. Wskazano w niej bowiem, że decydujące znaczenie dla prawidłowego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku ww. usług ma data wykonania usługi lub data/termin wystawienia faktury.

Jeżeli nabywcą usług budowlanych lub budowlano-montażowych jest podatnik, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, o ile zostanie ona wystawiona terminowo, tj. nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania.

Zdaniem MF, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy zaś przyjąć datę faktycznego wykonania usługi (faktycznego zakończenia prac lub ich części, w przypadku usług przyjmowanych częściowo), czyli dzień, w którym wykonawca zgłasza je do odbioru (tj. gdy w opinii wykonawcy, usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę). Zatem, co do zasady, termin na wystawienie faktury dokumentującej wykonanie ww. usługi będzie biegł:

  • od dnia, w którym wykonawca, w związku z wykonaniem całości określonej umową usługi, zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w całości, 
  • od dnia, w którym wykonawca w związku z wykonaniem części określonej umową usługi zgłosił ją nabywcy do odbioru – w przypadku usług przekazywanych w części, dla której to części określono zapłatę, 
  • od dnia upływu każdego okresu, do którego odnoszą się płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia usługi – w przypadku usług o charakterze ciągłym (z tym, że w przypadku usług świadczonych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, termin na wystawienie faktury będzie biegł od dnia upływu każdego roku podatkowego do momentu zakończenia świadczenia tej usługi). 

Ponadto, MF podkreśliło:
“(…) W usługach budowlanych lub budowlano-montażowych zgłaszanych do odbioru w zdecydowanej większości przypadków znana jest wartość kontraktowa zgłoszonych do obioru przez wykonawcę prac. Z punktu widzenia podatku od towarów i usług, co do zasady, to ta właśnie wartość powinna zostać uznana jako podstawa opodatkowania z tytułu wykonania tych usług na moment powstania obowiązku podatkowego. Późniejsze skorygowanie wartości kontraktowej do wartości ustalonej w procesie odbioru będzie podstawą do ewentualnego wystawienia faktury korygującej.”

Z komunikatu wynika, że dotychczasowe stanowisko MF w kwestii ustalania momentu wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych – po mimo wyroku TSUE z 2 maja 2019 r., nie uległo zmianie. Niemniej jednak należy poczekać na ostateczne stanowisko MF w tej sprawie (po rozstrzygnięciu sprawy przez NSA).

Źródło: www.gofin.pl