Pakiety medyczne dla pracowników

Kiedy pracodawca jest konkurencyjny?
Kiedy oprócz wynagrodzenia pracownik otrzymuje dodatki typu kartę multisport, pakiety medyczne, ubezpieczenie grupowe itp. Czasami opłatę za to ponosi w 100% pracodawca, innym razem pracownik albo podzielone są opłaty na dwie strony. Jak to wygląda ze względu na koszty pracodawcy? Rozpatrzmy opcję ubezpieczenia medycznego.

Na wstępie należy podkreślić, że w umowie z dostawcą usług medycznych należy wykazać usługi obowiązkowe (związanych z BHP, które pracownicy wykonują na koszt pracodawcy) oraz dodatkowe!

1. Przekazywane nieodpłatnie

Przekazanie nieodpłatne powoduje u pracownika przychód ze stosunku pracy (po pomniejszeniu o wartość świadczeń obowiązkowych np. badania okresowe, wstępne inne wynikające z BHP),
który podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Jeśli przedmiotowymi świadczeniami zostaną objęci również członkowie rodziny pracownika, to wartość tego świadczenia także będzie stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy.

Przekazanie takie korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z czym nie wykazujemy tego w deklaracji VAT-7/ VAT-7K

Z reguły zapewnienie pracownikom pakietów medycznych ma na celu zmotywowanie ich do jak najwydajniejszej pracy, związanie ich z firmą pracodawcy (aby nie szukali pracy u konkurencji),
ograniczenie absencji pracowniczej, itp. W takim przypadku przekazanie pakietów medycznych pracownikom wykazuje związek (zazwyczaj pośredni) z przychodami pracodawcy.
Poniesione zatem na te pakiety wydatki (ze środków obrotowych) pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

  1. 2. Pakiety medyczne przekazane odpłatnie/częściowo odpłatnie


W przypadku, gdy pracownik ponosi pełną odpłatność za pakiety medyczne (która jest np. potrącana z jego wynagrodzenia), to nie uzyskuje on nieodpłatnego świadczenia, czyli nie uzyskuje przychodu ze stosunku pracy.

Przychód powstanie w sytuacji, gdy pracownik otrzyma pakiet medyczny, za który płaci w części, a część pokrywa pracodawca ze środków obrotowych.
W takim przypadku pracownik uzyskuje przychód w wysokości części finansowanej przez pracodawcę.

Jeżeli pracownik ponosi częściową odpłatność za ww. pakiety, wówczas wartość uzyskanego przez niego przychodu ze stosunku pracy (tj. wartość pakietu medycznego w części finansowanej przez pracodawcę) może być zwolniona z oskładkowania, gdy wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Jeśli ww. warunki zostaną spełnione, wówczas wartość uzyskanego przez pracownika przychodu, w części, w jakiej pakiet medyczny został sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, nie będzie podlegał oskładkowaniu.

Wartość pakietów medycznych przekazanych za odpłatnością lub częściową odpłatnością, która korzysta ze zwolnienia VAT, wykazywana jest w deklaracji VAT-7 / VAT-7K .

Podstawą opodatkowania jest kwota należna od nabywcy (pracownika).

Wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników (gdy pracownicy zwracają pracodawcy część ceny zakupu tych pakietów) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, po spełnieniu ogólnych zasad kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych. Jednocześnie zwrot przez pracowników części tych wydatków stanowi dla pracodawcy przychód.

Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca nabywa pakiety medyczne dla pracowników, a następnie odsprzedaje je pracownikom, naszym zdaniem, można przyjąć dwa rozwiązania:

  • wydatki na ww. pakiety stanowią koszty podatkowe, a zwrot tych wydatków stanowi przychód podatkowy pracodawcy, lub
  • wydatki na ww. pakiety nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a kwota zwrócona przez pracownika nie stanowi dla pracodawcy przychodu.

Przyjęcie któregokolwiek z ww. rozwiązań nie powinno zostać uznane za błąd, tym bardziej, że w ostatecznym rozrachunku wynik per saldo będzie taki sam.