Ulga za złe długi 2019 r.

ULGA ZA ZŁE DŁUGI 2019

Od 01 stycznia 2019 roku podatnik VAT, któremu kontrahent zalega z płatnością, może skorygować podatek należny VAT już po upływie 90 dni od terminu płatności.
Prawo do korekty po stronie wierzyciela…
Wierzyciel (wystawca faktury) może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (w tym części tych kwot). 
Za nieściągalność wierzytelności uprawdopodobnioną uważa się taką, której dłużnik nie uregulował w terminie 90 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze. 
Skorzystanie z ulgi na złe długi po stronie wierzyciela jest jego przywilejem a nie obowiązkiem.

Co w takiej sytuacji musi zrobić dłużnik?

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik musi obowiązkowo (nie ma już dobrowolności co do korzystania z tego rozwiązania) dokonać korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury. Dokonuje tego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, określonego w umowie lub na fakturze.
W efekcie dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi zwrócić do Skarbu Państwa wcześniej odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował.
Korekty nie stosujemy gdy:

  • dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na część nieuregulowaną) lub
  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.
Warto wskazać też na regulacje przejściowe. Ustawodawca zdecydował, że nowe 90-dniowe terminy mają zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2019 r., a których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona już na nowych zasadach po tej dacie. 
Inaczej mówiąc, długi zaciągnięte i niespłacone na czas w 2018 r., (z terminem płatności przypadającym od dnia 3 października 2018 roku lub później) dają prawo do korekty na nowych zasadach, jeżeli 90. dzień od terminu płatności przypadnie po 31 grudnia 2018 r. tj. od 01 stycznia 2019 roku.
Nie wiemy jak Wy ale my zabieramy się do analizy naszych wierzytelności 😉