Bon podarunkowy / voucher

Czy sprzedaż vouchera / bonu podarunkowego wiąże się z wykonaniem usługi i osiągnięciem przychodu do opodatkowania?

Zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu uważa się generalnie dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku (zob. art. 12 ust. 3c ww. ustawy).

Rozważmy czym jest bon podarunkowy / voucher…
Jest to jedynie dokument / oświadczenie potwierdzające zawarcie transakcji. Nie stanowi to usługi, ani rzeczy, czyli nie jest.

A zatem voucher nie stanowi ani rzeczy, ani prawa majątkowego, ani też usługi. W związku z tym samo wydanie vouchera nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych, przychód podatkowy nie powstaje także w momencie otrzymania zapłaty za voucher. W praktyce uważa się generalnie, że przychód podatkowy powstaje dopiero w momencie zrealizowania vouchera, tj. wykonania usługi (wydania towaru) “opłaconej” voucherem. Jeśli jednak klient w oznaczonym terminie nie zrealizuje vouchera, sprzedawca będzie miał obowiązek wykazać przychód (w wysokości niewykorzystanej przez klienta) w dniu, w którym upływa termin ważności vouchera. Tak też wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lutego 2017 r., nr 0461-ITPB3.4510.693.2016.1.AK oraz z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 2 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.200.2018.1.SO.

Słuszność takiego rozwiązania potwierdziło również Ministerstwo Finansów w piśmie z 27 grudnia 2017 r., będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa (zapytaliśmy MF o stanowisko w tej sprawie, gdyż docierały do nas sygnały, że według KIS, przychód powstaje już w dacie otrzymania zapłaty za voucher). W piśmie tym czytamy:

“(…) Nie uległo zmianie stanowisko, zgodnie z którym wydanie (sprzedaż) karty podarunkowej (bonu, vouchera) nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Otrzymaną zapłatę za wydanie karty podarunkowej (bonu, vouchera) należy traktować jako zaliczkę na poczet późniejszego wydania towaru bądź wykonania usługi. Tego rodzaju przysporzenia są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT.

Przychód powinien zostać wykazany dopiero w dacie dokonania sprzedaży, tj. wydania towaru lub wykonania usługi (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT i art. 14 ust. 1c ustawy o PIT). W sytuacji, gdy w oznaczonym terminie klient nie zrealizuje uprawnień wynikających z karty, wystawca karty ma obowiązek rozpoznania przychodu w wysokości niewykorzystanej przez klienta, na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. (…)”

źródło: Gofin