Odwrotne obciążenie

Odwrotne obciążenie usług budowlanych

Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami będą również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:

a) usługodawcą będzie podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na obrót),

b) usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Mechanizm odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji, których przedmiotem będą usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, będzie miał zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy obie strony transakcji będą czynnymi podatnikami VAT.

Ponadto wskazano, że w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 (a więc usług budowlanych), przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (nowy art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).
Przepisy przejściowe

Należy podkreślić, że przepisy art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w nowym brzmieniu stosować się będzie do usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. W celu ustalenia momentu wykonania usług stosować się będzie art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę, jak i usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

W przypadku uiszczenia przed dniem 1 stycznia 2017 r. całości lub części zapłaty na poczet wykonanych od tego dnia usług wymienionych w poz. 1 załącznika nr 14 (usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych), dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. przestanie być nabywca zgodnie z nowym art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy do usług tych stosować się będzie przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

Natomiast gdy przed dniem 1 stycznia 2017 r. uiszczono całość lub część zapłaty na poczet dokonanych od tego dnia dostaw towarów lub świadczenia usług, dla których podatnikiem od dnia 1 stycznia 2017 r. stanie się nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy w nowym brzmieniu, korekty rozliczenia tej zapłaty dokonywać się będzie w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów lub wykonano tę usługę.

Usługi budowlane, do których będzie miał zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia Poz. -> Symbol PKWiU -> Nazwa usługi (grupy usług)

1 -> 41.00.30.0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

2 -> 41.00.40.0
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)

3 -> 42.11.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

4 -> 42.12.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

5 -> 42.13.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli

6 -> 42.21.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych

7 -> 42.21.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze

8 -> 42.21.23.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp

9 -> 42.21.24.0
Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych

10 -> 42.22.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

11 -> 42.22.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

12 -> 42.22.23.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni

13 -> 42.91.20.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych

14 -> 42.99.21.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych

15 -> 42.99.22.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych

16 -> 42.99.29.0
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

17 -> 43.11.10.0
Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

18 -> 43.12.11.0
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

19 -> 43.12.12.0
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

20 -> 43.13.10.0
Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

21 -> 43.21.10.1
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

22 -> 43.21.10.2
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

23 -> 43.22.11.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających

24 -> 43.22.12.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

25 -> 43.22.20.0
Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

26 -> 43.29.11.0
Roboty związane z zakładaniem izolacji

27 -> 43.29.12.0
Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

28 -> 43.29.19.0
Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

29 -> 43.31.10.0
Roboty tynkarskie

30 -> 43.32.10.0
Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

31 -> 43.33.10.0
Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

32 -> 43.33.21.0
Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

33 -> 43.33.29.0
Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej
niesklasyfikowane

34 -> 43.34.10.0
Roboty malarskie

35 -> 43.34.20.0
Roboty szklarskie

36 -> 43.39.11.0
Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

37 -> 43.39.19.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

38 -> 43.91.11.0
Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

39 -> 43.91.19.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

40 -> 43.99.10.0
Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

41 -> 43.99.20.0
Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

42 -> 43.99.30.0
Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

43 -> 43.99.40.0
Roboty betoniarskie

44 -> 43.99.50.0
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

45 -> 43.99.60.0
Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

46 -> 43.99.70.0
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

47 -> 43.99.90.0
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)