Zakup samochodu z zagranicy

Nowy samochód sprowadzony z UE

Nabywając nowy środek transportu od przedsiębiorcy z kraju UE, należy pamiętać o konieczności rejestracji jako podatnik VAT UE. W przypadku gdy zarówno nabywca, jak i sprzedawca będą posiadać NIP unijny, zakup będzie stanowił wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu.
Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.
Czynny podatnik VAT tego typu transakcję powinien wykazać w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE. Natomiast podmiot korzystający ze zwolnienia z VAT musi wysłać do urzędu skarbowego deklarację VAT-8 oraz informację VAT-UE.

Ważne!
Podatnicy VAT (zarówno zwolnieni, jak i czynni) rozliczający WNT od nabycia nowego środka transportu, muszą dodatkowo w terminie 14 dni od zakupu wpłacić na konto urzędu skarbowego wyliczony podatek oraz w tym samym terminie złożyć deklarację VAT-23.

Obowiązek ten dotyczy: kupujących samochód, który ma być zarejestrowany w Polsce lub, gdy nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju.

Zakup nowego środka transportu zakupionego w UE od osoby prywatnej należy rozliczyć dokładnie tak samo, jak nowy środek transportu zakupiony od firmy z UE.

Nowy samochód sprowadzony spoza UE

Zakup nowego środka transportu spoza UE stanowi import towarów, który czynny podatnik VAT powinien wykazać jedynie w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Jednak należy wówczas pamiętać o dodatkowych obowiązkach przed urzędem celnym:
Krok 1 – Przedstawienie towaru będącego przedmiotem importu w urzędzie celnym wjazdu na obszar celny Wspólnoty;
Krok 2 – Złożenie wypełnionego zgłoszenia celnego SAD (na tym etapie warto skorzystać z pomocy agencji celnej ) lub wystąpienie o przekazanie sprawy – procedura tranzytu – do innych urzędów celnych na terenie Wspólnoty;
Krok 3 – Dołączenie do zgłoszenia celnego SAD:

  • dokumentu potwierdzającego zakup (faktura, umowa kupna-sprzedaży)
  • dokumentów pojazdu z kraju pochodzenia
  • innych dokumentów związanych z nabyciem pojazdu będących w posiadaniu importera
  • w przypadku transportu morskiego – dokumenty z nim związane (konosament celny).

Wówczas urząd celny naliczy odpowiednio VAT, akcyzę oraz cło.
Sposób rozliczenia transakcji zależy od tego, czy sprzedawcą jest firma będąca podatnikiem, czy też osoba prywatna. Rozliczenia te będą się nieco od siebie różniły.


Używany samochód sprowadzony z UE – zakup od podatnika

Jeżeli samochód (uznawanego za używany środek transportu) został zakupiony w UE od podatnika (firmy), wówczas może zostać udokumentowany na dwa sposoby fakturą VAT marża lub zwykłą fakturą.
Dokonując tego typu transakcji, należy zarejestrować się jako podatnik VAT UE na druku VAT-R. WNT dokonane przez czynnego podatnika VAT należy wykazać zarówno w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz w informacji podsumowującej VAT UE.
Podmioty zwolnione z VAT, których wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jest większa niż 50.000 zł muszą złożyć w US deklarację VAT-8 i zarejestrować się dla celów VAT-UE. Zobowiązane zatem będą też do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE.


Używany samochód sprowadzony z UE – zakup od osoby prywatnej

Sprowadzając samochód z UE od osoby prywatnej, polski nabywca traktuje tę transakcję jak zwykły zakup bez VAT. Wykazuje go jedynie w KPiR.
Zakup używanego samochodu sprowadzonego spoza UE rozlicza się dokładnie tak samo, jak import nowego środka transportu.
Samochody sprowadzone z zagranicy przeznaczone do dalszej odsprzedaży wykazuje się w kolumnie 10 KPiR – zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Wartości wyrażone w walucie obcej co do zasady należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu zakupu.
Akcyzę oraz ewentualne cło związane z zakupem sprowadzonego samochodu również należy wykazać w kol. 10 KPiR.

Inne wydatki jak np.:

  • opłata skarbowa
  • opłata za tłumaczenie dokumentów
  • opłata recyklingowa itd
  • należy wykazać w kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki


Pamiętajcie, że zakupy od firm powyżej 15 tys złotych należy płacić przelewem – zakupy zapłacone gotówką nie są kosztem i niemożna ich amortyzacji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.