Split payment


Split payment
Ministerstwo Finansów od dawna szuka sposobu na nieuczciwych przedsiębiorców, którzy próbują wyłudzać lub wyłudzają podatek VAT. Jednym z rozwiązań, które ma być skuteczne w tej walce jest tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Już od 1 lipca 2018 roku będzie możliwość wyboru w jaki sposób zapłaci się otrzymaną fakturę z wykazanym podatkiem VAT. Czy dokonana będzie płatność kwoty brutto, czy może z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności…
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informację dotyczące tej rewolucji.

Co to jest mechanizm podzielonej płatności?
Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana w następujący sposób:
 • wartości sprzedaży netto będzie płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy
 • podatek VAT będzie płacony na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności będzie dobrowolny, czyli to kupujący będzie decydować czy daną fakturę zapłacić z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, czy nie.


Rachunek VAT
Rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Bank musi poinformować posiadacza takiego rachunku o numerze rachunku VAT, o ustalonych zasadach i terminach przekazywania danych oraz o saldzie na tym rachunku. Bank nie będzie wydawać do rachunku VAT instrumentu płatniczego.

Jeżeli w działalności gospodarczej wykorzystywany jest rachunek oszczędnościowy to nie będzie możliwości płacenia, ani przyjmowania płatności w systemie podzielonej płatności.

Rachunek VAT będzie:

 • prowadzony w walucie polskiej
 • jeżeli jest się posiadaczem kilku rachunków rozliczeniowych to bank na wniosek Klienta może do każdego rachunku założyć więcej niż jeden rachunek VAT
 • otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy
 • będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane. 

Dysponowanie środkami na rachunku VAT
Pomimo, iż rachunek VAT oraz środki na nim zgromadzone będą Twoją własnością to niestety nie możesz nimi dysponować według swojego uznania! Środki te mają być przeznaczone na zapłatę zobowiązania VAT do Urzędu Skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT z faktury otrzymanej od kontrahenta.

Aby zachować płynność finansową zostaną wprowadzone regulacje zgodnie z którymi na wniosek, Naczelnik urzędu skarbowego wyda, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym rachunku VAT na wskazany rachunek bankowy albo rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. 


Należy we wniosku określić wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT jaka ma zostać przekazana. Naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. W postanowieniu tym określi wysokość środków do przekazania. Informację o wydanym postanowieniu przekaże bankowi albo SKOK-owi, prowadzącym rachunek VAT wskazany we wniosku.

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wydać decyzję, którą odmówi zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku:
1) posiadania zaległości podatkowej w VAT
2) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy trwale nie są uiszczane wymagalne zobowiązania z tytułu podatku lub dokonywane są czynności polegające na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub

b) wystąpi zaległość podatkowa w VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Zalety i wady zastosowania mechanizmu podzielonej płatności:

Zalety:

 • brak odpowiedzialności solidarnej za niezapłacony VAT przez sprzedawcę
 • ochrona przed sankcjami za błędne rozliczenie oraz uniknięcie wyższych odsetek w przypadku nieprawidłowego rozliczenia podatku naliczonego wynikającego w 95% z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
 • zwrot nadpłaconego podatku na konto VAT już po 25 dniach od dnia złożenia wniosku, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności
 • w nowo dodanym art. 108d ustawy o VAT wskazano, że jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według zaproponowanego tam wzoru.


Wady:

 • brak dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT, a co za tym idzie możliwość utraty płynności finansowej
 • o zwrocie, jego wysokości oraz terminie podatku decyduje Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika.

Od kiedy split payment?
Przez pierwsze pół roku będzie dobrowolne korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności.
Od 1 stycznia 2019 r. zobligowane do stosowania tego mechanizmu będą branże związane z odwrotnym obciążeniem, czyli branża budowlana, elektroniczna i jubilerska oraz przedsiębiorcy działający ze stalą, metalami, odpadami i/lub surowcami wtórnymi.

Pozostali przedsiębiorcy mogą, lecz nie muszą jeszcze korzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Do czasu…

Żródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. O VAT (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)