Koszty w trakcie zawieszenia działalności

Są koszty, które można uwzględnić w Podatkowej Książce Przychodów i Rozchodów w trakcie zawieszenia działalności.
Skutkuje to zmniejszeniem dochodu, bądź zwiększeniem straty, którą można rozliczyć w kolejnych 5 latach działalności.

Art. 14a ust. 4 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej:
“W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
  4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
  6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
  7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.”

Reasumując powyższy zapis, jeżeli koszty typu utrzymanie konta w banku i związane z tym opłaty, abonament za telefon, czy leasingi są zabezpieczeniem przychodów i jesteśmy w stanie to wyjaśnić to tego typu wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w trakcie zawieszenia działalności.

Jakie koszty mogą być powiązane z zabezpieczeniem przychodów?
– opłaty bankowe związane z utrzymaniem konta bankowego
– raty za leasingi
– abonament za usługi telekomunikacyjne
– najem i opłaty za media
– opłata za utrzymanie strony internetowej
– amortyzacja (może być koszem tylko w pierwszym miesiącu zawieszenia).

A co z podatkiem VAT?
Nie ma obowiązku składania deklaracji VAT w okresie zawieszenia działalności (istnieją wyjątki od reguły). Podatek VAT może być odliczony od zakupów dopiero w pierwszym miesiącu po odwieszeniu działalności.