Amortyzacja 2017

Od 12 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji odpisów amortyzacyjnych…

Od wartości początkowej nabytych (od 1.01.2017 r.) fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji ŚT oraz WNiP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Możliwość ta dotyczy wszystkich podatników. Pamiętać należy, że mali podatnicy i podatnicy rozpoczynający działalność, w związku z nabyciem ŚT, mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie dotychczasowych zasad (do wysokości 50 tys euro).

Prawo do ‘nowej’ jednorazowej amortyzacji przysługuje pod warunkiem, że:

  • wartość początkowa jednego ŚT, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch ŚT, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.
Poniżej przedstawiamy kilka limitów:
5.176.000 zł → limit przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) za 2017 r. uprawniający do uznania w 2018 r. za małego podatnika (1.200 tys euro)

216.000 zł → limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (50 tys euro)

100.000 zł → jednorazowa amortyzacja dla wszystkich podatników w związku z nabyciem fabrycznie nowych środków trwałych.